โครงการขยายเครือข่ายงานการสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 24 -27 มิถุนายน 2557 จังหวัดสงขลา