โครงการขยายเครือข่ายงานการสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 26 -29 สิงหาคม 2557 จังหวัดเชียงราย
โครงการขยายเครือข่ายงานการสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 24 -27 มิถุนายน 2557 จังหวัดสงขลา