สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 31 มีนาคม 2558 หัวข้อวิชา "การดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค" ในการฝึกอบรมหลักสูตร "อัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ 49
สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมการจัดงานกาชาดประจำปี 2558 โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมายและการตอบปัญหาทางกฎหมาย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมงานกาชาดประจำปี 2558 ในวันที่ 1 เมษายน 2558